Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych! BUDUJEMY NA ROLI !!! …. ale….

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 10 lipca 2015 r. Co ta zmiana oznacza w praktyce? Pod kilkoma warunkami umożliwi zabudowę działek rolnych klas I – III!

Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.1));

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”

Treść ustawy

Mamy nadzieje, że niniejsza nowelizacja umożliwi aktywację wielu nieruchomości, które jak dotąd nie mogły być realizowane. Ustawa wchodzi w życie 8 Października 2015r.