Pozwolenie na budowę

Mamy już zapewnienia oraz warunki techniczne dostaw mediów?
Uzyskaliśmy Decyzję o Warunkach Zabudowy, lub posiadamy wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? Teraz będzie z górki!

ZUDP? 
Aby skompletować projekt budowlany niezbędne jest uzyskanie uzgodnienia przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Na posiedzeniu ZUDP odbywającym się co dwa tygodnie spotykają się przedstawiciele wszystkich gestorów mediów tj. gaz, prąd, teletechnika, wod-kan. i wspólnie oceniają czy w przedstawionym do uzgodnienia Projekcie Zagospodarowania Terenu nie występują lub nie wystapią kolizje tras infrastruktury. Jeśli nie będzie żadnych problemów ani kolizji otrzymamy pozytywną opinię, którą Architekt załączy do projektu budowlanego.

Uwaga!

Od lipca 2014r ZUDP nie jest wymagany dla przyłączy oraz instalacji zewnętrznych na działkach własnych! 

Co jeszcze może być potrzebne?
Jeśli nieruchomość na której będzie planowana inwestycja jest użytkiem rolnym może być potrzeba wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwolnione są z opłat wyłączenia do 5 arów (500 m2). Trzeba się liczyć jedynie z kosztem opracowania operatu wyłączeniowego przez uprawnionego geodetę. Średnia cena takiej usługi wynosi ok 400zł.
Wniosek o trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Niezbędne jest również uzyskanie oświadczenia zarządcy drogi o dostępie do drogi publicznej (w przypadku drogi Wojewódzkiej lub Krajowej) . Zwracamy się o nie do właściwego organu:  Wojewódzki Zarząd Dróg, GDDKiA
Wniosek o wydanie oświadczenie o dostępie do drogi publicznej

Ostatnia prosta!
Pozostaje wypełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy załączyć tyle oświadczeń ilu inwestorów ubiega się o wydanie pozwolenia! Jeśli pozwoleniem objęte są dodatkowe obiekty budowlane np. zjazd z drogi publicznej, przyłącza, gdzie konieczne jest zajęcie działki nie stanowiącej naszej własności należy wypełnić dodatkowo oświadczenia o prawie do dysponowania tą nieruchomością.
B-3 Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

Jeżeli będą Państwo potrzebować pomocy w wypełnieniu powyższych dokumentów zapraszamy do naszego biura gdzie bezpłatnie udzielimy Państwu pomocy.