Decyzja WZ

Pierwszym krokiem jest ustalenie czy nasza działka znajduje się obszarze oddziaływania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) czy też należy wystąpić do właściwego administracyjnie organu o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz Zagospodarowania Terenu.